$v_x$ $v_y$ $v_z$
$\mathbf{v} = \langle$ , , $\rangle$